Heil verkündigen. Heilsbotschaften und Unheilshintergründe in heutigen Predigten

[= Heil verkondigen. Heilsboodschappen en onheilsachtergronden in recente preken]

Münster (LIT) 2005, 144 blz.; reeks „Homiletische Perspektiven“ Bd. 1

Wat zijn de heilsboodschappen die predikers vandaag de dag verkondigen? Met welke woorden en beelden beschrijven zij wat voor hen ‘heil’ betekent? En van welke onheilsachtergrond gaan zij uit? Wat zijn de voornaamste Bijbelse of kerkelijke tradities waaruit zij putten? Aan welke ervaringen van de hoorders refereren zij daarmee? Spreken zij zó dat de hoorder zich aanvaard voelt – of zijn ze eerder op een moraliserende wijze aan het appelleren?
Deze vragen worden aan de hand van recente internetpreken onderzocht en praktisch-  theologisch bediscussieerd.